Tải sách – Download sách Truyền Thông Giao Lưu Văn Hóa Với Vấn Đề Bảo Vệ Lợi Ích Và An Ninh Văn Hóa Quốc Gia của tác giả PGS. TS Lê Thanh Bình thuộc thể loại Sách Kiến Thức Tổng Hợp miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Truyền Thông Giao Lưu Văn Hóa Với Vấn Đề Bảo Vệ Lợi Ích Và An Ninh Văn Hóa Quốc Gia

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, sự giao lưu văn hóa giữa các quốc gia diễn ra ngày càng mạnh mẽ không chỉ theo chiều rộng mà cả theo chiều sâu, các quốc gia có cơ hội và điều kiện thuận lợi tiếp thu những tinh hoa của văn hóa nhân loại, nhưng cũng đứng trước thách thức to lớn trong việc ngăn chặn và đấu tranh trước sự xâm nhập của văn hóa ngoại lai, giữ vững bản sắc, giá trị văn hóa dân tộc, nhất là đối với những quốc gia đang phát triển, đẩy mạnh hội nhập quốc tế như Việt Nam. Để thực hiện được điều đó, trước hết, phải có nhận thức đầy đủ về lợi ích văn hóa quốc gia và an ninh văn hóa quốc gia thì tiến hành truyền thông giao lưu văn hóa và có những bước đi phù hợp, bắt kịp với sự chuyển vần của thời đại.
Nội dung cuốn sách được kết cấu gồm 4 chương:

Bảo vệ lợi ích và an ninh văn hóa quốc gia là một vấn đề đặc biệt quan trọng đối với mọi quốc gia trên thế giới hiện nay. Sự đe dọa đến lợi ích và an ninh văn hóa quốc gia sẽ đe dọa trực tiếp đến sự ổn định và phát triển của xã hội, ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ chính trị. Trước thực trạng này, PGS. TS. Lê Thanh Bình và TS. Vũ Trọng Lâm đã biên soạn cuốn sách Truyền thông giao lưu văn hóa với vấn đề bảo vệ lợi ích và an ninh văn hóa Quốc gia nhằm nâng cao nhận thức của độc giả.

Từ khóa tìm kiếm