Tải sách – Download sách Kỹ Nghệ Phần Mềm của tác giả TS. Lê Văn Phùng thuộc thể loại Sách Công Nghệ Thông Tin miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.


Công nghệ phần mềm hay kỹ nghệ phần mềm (tiếng Anh: software engineering) là sự áp dụng một cách tiếp cận có hệ thống, có kỷ luật, và định lượng được cho việc phát triển, sử dụng và bảo trì phần mềm.

Từ khóa tìm kiếm