Tải sách – Download sách Luật An Toàn Vệ Sinh Lao Động của tác giả Nhiều Tác Giả thuộc thể loại Sách Chính Trị - Pháp Lý miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Luật an toàn, vệ sinh lao động ra đời sẽ làm đơn giản hóa thủ tục hành chính, chỉ rõ trách nhiệm của Nhà nước, người sử dụng lao động, người lao động và các đối tượng liên quan nhằm đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành… góp phần làm cho khung pháp lý về an toàn vệ sinh lao động của Việt Nam ngày càng trở lên mạnh mẽ hơn.

Phần thứ năm: Các quy chuẩn quốc gia về vật liệu nổ.

Ngày 26/5/2015, tại kỳ họp thứ IX Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật an toàn, vệ sinh lao động gồm 7 Chương và 93 Điều, quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động.

Luật An Toàn Vệ Sinh Lao Động

Phần thứ tư: Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

Phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện, đảm bảo đời sống cho người lao động… là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam.

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần thứ ba: Quy định về kiểm định kĩ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư.

Phần thứ hai: Hướng dẫn chế độ lao động, trang bị bảo hộ cá nhân, bồi thường cho người lao động

Phần thứ nhất: Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Từ khóa tìm kiếm