Tải sách – Download sách Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Hành Chính, Sự Nghiệp (Thông Tư Số 107/2017/TT-BTC Ngày 10/10/2017 Của Bộ Tài Chính Hướng Dẫn Chế Độ Kế Toán Hành Chính, Sự Nghiệp) của tác giả Tăng Bình thuộc thể loại Luật - Văn Bản Luật miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Hệ thống chứng từ kế toán bắt buộc:

Những quy định về chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

 • Danh mục báo cáo
 • Mẫu báo cáo
 • Hướng dẫn lập báo cáo

 • Danh mục chứng từ kế toán
 • Mẫu chứng từ kế toán

Hệ thống tài khoản kế toán:

Review từ độc giả Ngô Thị Ngọc Vinh

Nên mua cuốn của Nhà xuất bản thông tin và truyền thông. Cuốn này do Vụ chê độ kế toán và kiểm toán của Bộ Tài chính soạn thảo. Có thêm ví dụ minh họa và sơ đồ hạch toán

Ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Theo đó, Thông tư này bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/11/2017 và áp dụng kể từ ngày 01/01/2018; đồng thời, thay thế các văn bản sau đây:

 • Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.
 • Thông tư 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC.

Nhằm giúp kế toán tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp và những người quan tâm tìm hiểu, bổ sung các kiến thức chuyên môn về chế độ kế toán mới, gồm: hệ thống chứng từ; sổ sách; hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán; báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán…, Nhà xuất bản Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh xin giới thiệu quyển sách: CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP (Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của  Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.)

 • Danh mục sổ kế toán
 • Mẫu sổ kế toán
 • Giải thích nội dung và phương pháp ghi sổ kế toán

Hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán:

Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Hành Chính, Sự Nghiệp (Thông Tư Số 107/2017/TT-BTC Ngày 10/10/2017 Của Bộ Tài Chính Hướng Dẫn Chế Độ Kế Toán Hành Chính, Sự Nghiệp)

 • Danh mục hệ thống tài khoản
 • Giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán

Hệ thống sổ kế toán:

Từ khóa tìm kiếm