Tải sách – Download sách Ấn Quang Đại Sư Khai Thị Tại Pháp Hội Tức Tai Ở Thượng Hải của tác giả thuộc thể loại Sách Tôn Giáo - Tâm Linh miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Niệm Phật muốn được nhất tâm, ắt phải phát tâm chân thật vì liễu sanh tử, chẳng vì để được cái danh người đời gọi ta là “kẻ chân thật tu hành”. Lúc niệm phải từng chữ, từng câu từ tâm phát khởi, từ miệng thốt ra, lọt vào tai, một câu như thế, trăm ngàn vạn câu cũng như thế. Làm được như vậy thì vọng niệm không do đâu khởi được, tâm và Phật tự có thể khế hợp! Lại phải khéo dụng tâm, chớ chấp trước quá mức đến nỗi thân tâm chẳng yên, hoặc đến nỗi khởi các ma sự. Nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, hành theo đó, quyết chẳng bị lầm lạc đi vào đường rẽ!

(Trích thư Trả lời thư cư sĩ Châu Quần Tranh ờ Vĩnh Gia)

Ấn Quang Đại sư!

Ấn Quang Đại Sư Khai Thị Tại Pháp Hội Tức Tai Ở Thượng Hải

Đại sự sanh tử cần phải lo liệu sẵn! Nếu đợi đến lúc ra đi mới tu chỉ sợ bị nghiệp lực đoạt mất!

Từ khóa tìm kiếm